Statuten K. Stade Leuven T.C.

1° Ondernemingsnummer : 0410.754.220

2° Benaming:

(voluit) : KONINKLIJKE STADE LEUVEN TENNIS CLUB

(verkort) : K. Stade Leuven T.C.

3° Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

4° Zetel : 

Straat: Kardinaal Mercierlaan

Nummer: 58

Postcode : 3001 

Gemeente : Heverlee

Land : BELGIE


Art.1. De naam van de vereniging zonder winstoogmerk is ” Koninklijke Stade Leuven Tennis Club” .Alle

akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die van de vereniging uitgaan, vermelden de

naam van de vereniging , onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden « vereniging zonder

winstoogmerk» of door de afkorting « vzw» en het adres van de zetel van de vereniging.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Leuven , te Heverlee -

3001 , Kardinaal Mercierlaan 58 - of in elke andere plaats die door de raad van bestuur wordt aangeduid. Iedere

verandering van zetel moet worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met

het oog op de bekendmaking ervan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Het doel van de vereniging is het beoefenen van de sport i.z. de tennissport ,nationaal en

internationaal – te promoten , haar leden en anderen aan te zetten tot sportbeoefening o.m. de recreatie- en of

competitietennis bevorderen en zo aantrekkelijk mogelijk te maken .Zij kan alle hiertoe nodige en of nuttige

initiatieven nemen . Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar

doel overeenstemt.

Art. 4. De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht en kan ten allen tijde worden ontbonden.

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit werkende en toegetreden leden.Het minimum aantal werkende

leden wordt bepaald op drie . Behoudens hetgeen hierna bepaald wordt in deze statuten, genieten de werkende

en toegetreden leden dezelfde rechten.Zij nemen volwaardig deel aan het clubleven en kunnen gebruik maken

van de sportinfrastructuur .

Werkende leden zijn ouder dan achttien jaar en hebben bij hun aansluiting duidelijk en ondubbelzinnig

kenbaar hebben gemaakt bij hun aanvraag tot toetreding, gericht aan de raad van bestuur, dat zij als werkend

lid willen erkend worden en deel uitmaken van de algemene vergadering .

Art. 6. Behoudens verzet van de raad van bestuur wordt elke aanvraag tot toetreding na betaling van de

door de raad van bestuur vastgestelde lidmaatschapsbijdrage vermoed te zijn aanvaard door de raad van

bestuur Elk lid wordt in het ledenregister ingeschreven .

De betaling van het lidgeld kan als een geldige aanvraag beschouwd worden . Bij gebreke aan afwijzing van

de vraag tot aanvaarding wordt men lid van de vereniging.

De beslissing tot afwijzing wordt genomen bij geheime niet gemotiveerde stemming en met eenvoudige

meerderheid van de aanwezige bestuurders van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan uitsluitend in het

belang van de goede werking van de club het aantal leden beperken en of leden als werkende leden aanstellen

.Tegen haar beslissing, die niet met redenen omkleed moet worden, is geen beroep mogelijk. De beslissing

wordt ter kennis van de kandidaat gebracht.

Elk lid aanvaardt onvoorwaardelijk de statuten der vereniging alsmede de reglementen en richtlijnen

genomen ter uitvoering en of bij toepassing van deze statuten . De leden zijn akkoord dat de door hen

verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden uitsluitend ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel van

de vereniging.Elk lid ziet af van welke schade eis of rechtsvordering tot het terug vorderen van de bijdrage en of

het instellen van een schade eis en of rechtsvordering van welke aard ook tegen een lid , de vereniging en of

leden van de raad van bestuur en of aanspraken te doen gelden op het bezit van de vereniging. .

Art.7.De personen die de vereniging wensen te helpen haar doel te verwezenlijken kunnen op schriftelijke

aanvraag worden aangenomen in de hoedanigheid van sympathiserend of beschermend lid.

Art.8.Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden. Dit

register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft,

de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Deze lijst wordt ieder jaar geactualiseerd door de raad van

bestuur.

Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door

toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de

beslissing in kennis is gesteld.

Art. 9. De raad van bestuur bepaalt de door de leden te betalen lidmaatschapsbijdrage.De leden van de

raad van bestuur en of de leden van de vereniging kunnen geen aanspraak maken op welke vergoeding ook.

De activa van de vereniging mogen niet onder hen verdeeld worden en kunnen alleen worden aangewend tot

de verwezenlijking van het door de vereniging nagestreefd doel . Zij die voor de vereniging in vast

dienstverband werken kunnen geen lid zijn van de vereniging . Een lid van de raad van het bestuur of van de

vereniging die om welke reden ook schuldeiser van de vereniging zou zijn heeft dezelfde rechten als elk ander

lid en of schuldeiser.

Art.10.De leden kunnen op ieder ogenblik uit de vereniging treden door op een duidelijke en

ondubbelzinnige wijze het ontslag kenbaar te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur en of één van

de bestuurders. De uittreding kan geen aanleiding geven in hoofde van het betrokken lid tot het terug vorderen

van de bijdrage en of het instellen van een schade eis en of rechtsvordering van welke aard ook en of

aanspraken doen gelden op het bezit van de vereniging.Het lid dat de vastgestelde bijdrage binnen de maand

na de herinnering tot betalen niet heeft betaald wordt geacht ontslagnemend te zijn .

Art11.Alleen de algemene vergadering kan een lid uitsluiten .De algemene vergadering beslist bij geheime

stemming en met een meerderheid van de twee derden van de stemmen van de aanwezige leden. Het

betrokken lid wordt vooraf opgeroepen en indien mogelijk gehoord .De dagorde van de algemene vergadering

moet de al of niet uitsluiting van het betrokken lid vermelden .De beslissing zal binnen de acht dagen bij

aangetekend schrijven of een ander middel door de raad van bestuur aan de belanghebbende medegedeeld

worden. De uitsluiting kan geen aanleiding geven in hoofde van het betrokken lid tot het terug vorderen van de

bijdrage en of het instellen van een schade eis en of rechtsvordering van welke aard ook en of aanspraken

doen gelden op het bezit van de vereniging. .

Art.12. De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie leden .Zij worden gekozen door de algemene

vergadering bestaande uit de werkende leden .Hun mandaat geldt voor één jaar .Behoudens herkiezing eindigt

het mandaat onmiddellijk na de algemene vergadering die over de herverkiezing te beslissen had .Ze kunnen

door de algemene vergadering ten allen tijde ontslagen worden . Ze zijn herkiesbaar.Indien een bestuurder zijn

mandaat niet meer kan of wil uitvoeren zal de raad van bestuur het nodige doen om de continuïteit in de raad

van bestuur van de vereniging te verzekeren . De benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van

de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen gemachtigd om de vereniging te

vertegenwoordigen en van de eventuele commissarissen moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad

Art.13. De leden van de raad van bestuur gaan in eigen naam geen enkele persoonlijke verplichting aan

inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat en kunnen niet tot waarborg gehouden uit hoofde van die

verbintenissen .

Art.14 De raad van bestuur kiest onder zijn leden ten minste een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter

,een secretaris en een penningmeester . De raad van bestuur verdeelt de taken onder al zijn leden . In geval de

voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige

bestuurders.De voorzitter leidt de debatten .

Art.15. De raad van bestuur vergadert op verzoek van de voorzitter en of indien twee leden van de raad van

bestuur hierom verzoeken .De raad van bestuur kan ook beslissen dat op een vooraf bepaalde dag , uur en

plaats de vergadering zal doorgaan .De vergaderingen worden principieel gehouden op de maatschappelijke

zetel van de vereniging .De raad van bestuur kan ook beslissen dat tijdelijk op een andere plaats zal vergaderd

worden. De dagorde kan bij de aanvang van de vergadering bepaald worden in de schoot van de raad van

bestuur.Indien de vergadering niet plaats grijpt op de op voorhand afgesproken plaats , datum en uur zal de

uitnodiging samen met de dagorde verzonden worden langs de post of enig ander middel waardoor het bewijs

van de verzending van de kennisgeving kan geleverd worden .

Art.16 De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen welk ook het aantal aanwezige

bestuurders moge zijn .Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij volstrekte meerderheid van

stemmen. Bij staking van stemmen is de stem beslissend van diegene die de vergadering voorzit.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat

strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij

dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de

beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Art.17. De beslissingen van de raad van bestuur blijken uit processen-verbaal opgesteld door de secretaris

of door een lid van de raad van bestuur hiertoe aangesteld , ondertekend door de voorzitter en de secretaris.De

processen-verbaal worden door de secretaris of door een lid van de raad van bestuur hiertoe aangesteld

bijgehouden en ingeschreven in een register .Afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter

en de secretaris of door twee leden van de raad van bestuur .

Art.18 De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur die haar eveneens in en buiten rechte

vertegenwoordigt. Alle bevoegdheden die de wet of deze statuten niet uitdrukkelijk heeft verleend aan de

algemene vergadering worden toegekend aan de raad van bestuur . De raad van bestuur heeft de meest

uitgebreide bevoegdheid om al dan niet uit eigen initiatief al de daden van beheer of van beschikking te stellen

die de vereniging aanbelangen en in overeenstemming zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging .De

raad van bestuur Hij kan ondermeer alle betalingen doen en ontvangen en er kwijting van vragen of geven; alle

deposito's doen en aannemen; alle roerende en onroerende goederen kopen, ruilen of vervreemden, alsook

huren en verhuren, zelfs voor meer dan negen jaren; alle overdrachten aanvaarden van roerende en

onroerende goederen die de vereniging dienstig zijn ; alle private of officiële toelagen en steungelden

aanvaarden en ontvangen; alle legaten en schenkingen aanvaarden en ontvangen; alle contracten,

aannemingen en ondernemingen sluiten; alle leningen aangaan, met of zonder waarborg; alle

indeplaatsstellingen en borgtochten toestaan en aanvaarden; de .onroerende goederen der vereniging met

hypotheek bezwaren; alle leningen. en voorschotten toestaan en doen met beding van dadelijke uitwinning,

afstand doen, van alle rechten uit verbintenissen of zakelijke rechten alsook van alle zakelijke of persoonlijke

vrijwaringen; machtiging geven tot doorhaling,vóór/ of na betaling van alle bevoorrechte of

hypotheekinschrijvingen, overschrijvingen, beslagen of andere verhinderingen; pleiten, als eiser of als

verweerder, voor alle rechtbanken en alle. vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren, dadingen en compromissen

aangaan.

De raad van bestuur , hetzij op eigen initiatief hetzij in opdracht, benoemt en ontslaat alle personeelsleden

en bepaalt hun bevoegdheid en bezoldiging.

De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of

aan de organen waardoor zij handelt.Onverminderd artikel 26septies van de VZW-wet gaan de bestuurders

geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.De personen die

met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen

die de vereniging aangaat.

Art. 19 De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur van de vereniging alsook het gebruik van de

maatschappelijke handtekening die tot dit beheer behoort over aan de voorzitter van de raad van bestuur al dan

niet bijgestaan door bestuurders gekozen onder de leden van de raad van bestuur .Zij treden op als college .De

raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de beslissingen wat het degelijks bestuur betreft worden genomen

alsook de eventuele vergoeding . Hij kan eveneens bijzondere bevoegdheden toekennen al dan niet voor een

vooraf bepaalde periode en omschrijving van de wijze waarop de besluiten zullen genomen worden aan

eventueel betaalde lasthebbers van zijn keus-, al dan niet lid van de vereniging.

Art.20 De rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder , worden in naam der vereniging ingesteld door

de raad van bestuur. .

Art.21.De vereniging wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van

deze voor dewelke ge tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig

vertegenwoordigd, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur ofwel door twee bestuurders die ten

overstaan van derden geen staving van hun machten dienen te geven.

Art.22.De algemene vergadering samengesteld uit alle werkende ledenbezit de bevoegdheden die haar

uitdrukkelijk zijn toegekend door de VZW-wet of door de onderhavige statuten.

Behoren tot haar bevoegdheid:

1 ° de wijziging van de statuten;

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

6° de ontbinding van de vereniging;

7° de uitsluiting van een lid;

8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art.23 Er moet ieder jaar ten minste één algemene vergadering gehouden worden binnen de zes maanden

na de afsluiting van het boekjaar en de rekeningen .Een buitengewone vergadering kan bijeengeroepen worden

zo dikwijls dit vereist wordt door het belang van de vereniging. Zij moet worden bijeengeroepen door de raad

van bestuur of wanneer het schriftelijk gevraagd wordt door ten minste een vijfde van de werkende leden.De

algemene vergadering grijpt plaats in de zetel der vereniging of op een andere plaats door de raad van bestuur

gekozen op de dag en het uur die in de oproeping zijn aangeduid.

Art.24 Elk lid wordt ten minste acht dagen voor de vergadering uitgenodigd door de raad van bestuur .Zij

worden in naam van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris en of door twee

beheerders. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd . De eventuele documenten ter ondersteuning of

verduidelijking van de agenda liggen ter inzage in het clubhuis. .Elk voorstel , ondertekend door een aantal

leden dat ten minste één twintigste bedraagt van de werkende leden van de laatste jaarlijkse ledenlijst, wordt op

de dagorde ingeschreven, indien het ten minste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering bij

de raad van bestuur toekomt .

De algemene vergadering mag bij het nemen van haar besluiten niet afwijken van de agenda .Bij

hoogdringendheid en op initiatief of met toestemming van de raad van bestuur kunnen evenwel beslissingen

buiten de dagorde genomen worden .Voorstellen betreffende uitsluiting , wijziging aan de statuten , vervroegde

ontbinding of omzetting moeten echter uitdrukkelijk op de dagorde vermeld zijn.

Art.25 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij

ontstentenis door de oudste van de aanwezige leden van de raad van bestuur .De secretaris van de raad van

bestuur is ook de secretaris van de algemene vergadering. De voorzitter kan in geval van hoogdringendheid

een secretaris aanduiden.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der leden. Zij bezit

de meest uitgebreide macht om alle daden in verband met de vereniging te bekrachtigen en verleent aan de

bestuurders van de raad van bestuur kwijting van hun mandaat . Haar beslissingen zijn bindend voor alle leden,

met inbegrip van de afwezigen en ander andersdenkenden.

Art.26 Ieder werkend lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en er deel aan te nemen.Alle

werkende leden zijn stemgerechtigd. Ieder werkend lid heeft gelijk stemrecht .Een werkend lid kan zich op de

algemene vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid van de vereniging. De

stemming geschiedt mondeling.Een geheime stemming is echter nodig bij afzetting van een lid van de raad van

bestuur en of bij uitsluiting van een lid.

Art.27 De algemene vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal aanwezige werkende leden is

en haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige werkende

leden.Bij staking van de stemmen is die van de voorzitter beslissend.

In afwijking van het voorgaand artikel worden de beslissingen van de algemene vergadering houdende

wijziging van de statuten ,uitsluiting van leden ,vrijwillige ontbinding of omzetting van de vereniging genomen

overeenkomstig de wet dd. 02.05.02 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk , de internationale

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen,huidig art.8,12,20 26 bis en volgende.

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten

wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de

werkende leden op de vergadering aanwezig zijn.Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een

meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige werkende leden.Wanneer de wijziging

evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen

worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of

vertegenwoordigde werkende leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de werkende leden aanwezig zijn, kan een

tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen

aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige

werkende leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering

worden gehouden

Art.28 De beslissingen van de algemene vergadering worden door de secretaris in een verslag

weergegeven De voorzitter en de secretaris ondertekenen het verslag . De secretaris zorgt voor de bewaring

van het verslag en de inschrijving in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en

een bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van

nemen.Alle leden of derden die van een belang doen blijken kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend

door de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder.Iedere wijziging van de statuten moet

worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Afschriften van of uittreksels van deze processen-verbaal worden ondertekend door de voorzitter en de

secretaris . .

De beslissingen die derden aanbelangen worden hen bekend gemaakt door publicatie in het Belgisch

Staatsblad of rechtstreeks door aangetekend schrijven.

Art.29 Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december .

Art.30 De gerechtelijke ontbinding , de vrijwillige ontbinding , de vereffening en omzetting van de vereniging

worden geregeld overeenkomstig de wet dd. 02.05.02 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk , de

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen .

Art.30. Met uitzondering van handgiften, behoeft elke gift onder de levenden of bij testament aan de

vereniging machtiging door de Koning. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften

waarvan de waarde niet hoger is dan honderd en tweeduizend achthonderd negenennegentig euro zeventig

cent (EUR 102.899,70).

De machtiging kan alleszins niet worden verleend indien de vereniging niet voldaan heeft aan de artikelen 3

en 9 van de VZW-wet, of als zij, in schending van artikel 26novies van de VZW-wet, haar jaarrekening, vanaf

haar oprichting of althans van de laatste tien boekjaren, niet ter griffie van de rechtbank van koophandel heeft

neergelegd.

Art. 30 Indien de vereniging valt binnen de criteria opgenomen in artikel 17 § 3 , 5 van de VZW-Wet, moet zij

haar boekhouding en jaarrekeningen opmaken overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van

de ondernemingen opgenomen in artikel 17 § 5 van de VZW en moet zij één of meer commissarissen belasten

met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet

en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.De commissarissen

worden door de algemene vergadering benoemd onder de werkende leden,natuurlijke personen of

rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren.

Art.31 Na goedkeuring wordt de jaarrekening wordt door de bestuurders neergelegd in het

verenigingsdossier bij de griffie van de rechtbank van koophandel.Evenwel, indien de vereniging valt binnen de

criteria opgenomen in artikel 17 § 3 van de VZW-Wet, moet binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door

de algemene vergadering de jaarrekening van de vereniging door de bestuurders neergelegd worden bij de

Nationale Bank van België.

Art.32 Alle betwistingen tussen leden van de vereniging worden eerst voorgelegd aan de raad van bestuur .

Indien één der partijen weigert de beslissing van de raad van bestuur te aanvaarden kan het geschil voorgelegd

worden aan de algemene vergadering .

Art.33 De leden komen overeen dat de vereniging zal blijven voortbestaan tussen de leden als feitelijke

vereniging indien zij om één of andere reden haar rechtspersoonlijkheid zou verliezen.


Het Bestuur.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x